Regeringen har lämnat förslag om ny reform och reglering av skyddat boende

Den 26 juni presenterade regeringen en lagrådsremiss med förslag på reglering av skyddat boende. Bland
annat föreslår regeringen att skyddat boende ska regleras i Socialtjänstlagen och att barn som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt. Vidare föreslås att det ska krävas tillstånd från IVO för att bedriva verksamhet i form av skyddat boende och att det ska finnas krav kring kvalitet.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 mars 2024.

Lagrådsremiss
Förslagen i lagrådsremissen är i stora delar samma som fanns i utkastet till lagrådsremiss som
presenterades 2022 och sedan varit ute på remiss.

Här finns lagrådsremissen i sin helhet: Ny reform stärker våldsutsatta i skyddat boende – Regeringen.se
Via länken finns också ett pressmeddelande samt de PPT-bilder som ansvariga ministrar visade
på pressträffen när lagrådsremissen presenterades.

Frågor och svar – via SKR
SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram frågor och svar med anledning av förslagen och sammanställd information hittar ni via denna länk: Skyddat boende | SKR

Uppdrag till länsstyrelserna om stöd till kommunerna gällande barn som vistas i skyddat boende

För att ytterligare stärka stöd och skydd för barn, har regeringen också beslutat att ge länsstyrelserna i uppdrag att stödja kommunerna med att tillämpa ett barnrättsperspektiv i arbetet med barn som vistas i skyddat boende med en vårdnadshavare. Länsstyrelserna ska genomföra kunskapshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyten för yrkesverksamma. Uppdraget pågår 2023-2028 och ska genomföras i samarbete med Barnafrid vid Linköpings universitet och Jämställdhetsmyndigheten.